บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด

มุ่งมั่นบริการอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ

บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จํากัด (Master Progression Technology Co., Ltd) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2543 โดยใช้ชื่อย่อ MTECH ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) “The Pioneer” หมายถึงผู้ริเริ่มเข้าถึงก่อน เพื่อให้องค์กรเคลื่อนไหว อย่างรวดเร็ว โดยมีการกําหนดพันธกิจ (Mission) ให้สอดคล้องกันเป็น “Provide the product and Service to meet customer satisfaction” ซึ่งหมายความถึง ตอบสนองความต้องการให้รวดเร็วและคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างถึงที่สุด

เอกลักษณ์ของบริษัทฯ
“Only Knowledge people work here”

เพราะการที่องค์กรของเรามุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ดังนั่นบุคลากร ของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ เช่นกัน Respect for individual เราเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเชื่อมั่นในความ เป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน

การดําเนินธุรกิจ(Business Operations)

บริษัท มาสเตอร์โปรเกรสชั่น เทคโนโลยีจํากัด ได้แบ่งการดําเนินธุรกิจขององค์กรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • 01 Telecom Implementation
  • 02 Telecom Civil Work
  • 03 Non Telecommunication Work
 

บริบทของบริษัทฯ

บริษัทได้กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ในการบริหารระบบคุณภาพ โดยพิจารณาถึงมุมมองภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  • • มุมมองภายใน อาทิ วัฒนธรรมบริษัทฯ, องค์ความรู้, สมรรถนะของบริษัทฯ
  • • มุมมองภายนอก อาทิ กฎหมาย, เทคโนโลยี, คู่แข่ง, สังคม และสภาพเศรษฐกิจ

บริการ

Telecommunications Services

Project Management Services. Microwave network integration. Technical site survey. Line-of-sight survey. GSM and CDMA technology related services. RF Planning and optimization services. Installation, commissioning, integration services. Network infrastructure construction and Maintenance. designs performed by skilled designers Outsourcing skilled engineers and Technicians.

Security Systems Services

Consulting and system design services. designs performed by skilled designers. plan and elevation drawings. typical installation drawings.

Information Technologies Services

Consulting and system design services. System implementation services. Turnkey support for IT infrastructure. System administration services. Designs performed by skilled designers. Outsourcing skilled engineers and Technicians.

Lightning Protection System

Customized design for each project. Plan and elevation drawings. Typical installation drawings. Designs performed by skilled designers.

การควบคุมคู่มือคุณภาพ

คู่มือคุณภาพ จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) ในการควบคุมคู่มือในระบบคุณภาพต้นฉบับ รวมถึงการแจกจ่ายคู่มือคุณภาพไปยังกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องในลักษณะของ “เอกสารควบคุมสำเนา” ในกรณีที่ลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอก มีความประสงค์จะขอคู่มือคุณภาพ เพื่อการศึกษา หรืออ้างอิง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) จะรับผิดชอบในการแจกจ่ายในสถานะของ “เอกสารไม่ควบคุมสำเนา” รายละเอียดของวิธีการกำหนดหมายเลขเอกสารและวิธีการกำหนดหมายเลขครั้งที่แก้ไข (Revision) รายละเอียดของการควบคุมเอกสารต้นฉบับ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือคุณภาพ จะมีการระบุอยู่ในทะเบียนรายชื่อเอกสาร

กิจกรรม

ผู้บริหาร

ธวัชชัย วรรณะ
Managing Director
พงษ์ศักดิ์ พันธุ์ดี
Managing Director
ฉัตรชัย ชาญพาณิชย์
Managing Director

ติดต่อ

ที่อยู่:

39/435-6 หมู่่ 11 ซอย นวมินทร์ 163 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศัพท์:

+66 0 2949 7624
+66 0 2949 7625

แฟกซ์:

+66 0 2949 7626

Loading
ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อย. ขอบคุณ!